Specialized Vitamins | Gepersonaliseerde Vitamines

Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. |
  3. Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen abonnementen en bestellingen) die Specialized Vitamins sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “consument” of “je/jij”.

Wij bieden bezoekers (zoals hieronder gedefinieerd) toegang tot de website en consumenten toegang tot de services onder de volgende algemene voorwaarden. Door van de Website gebruik te maken of door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacy beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Website en / of de Diensten. We kunnen de algemene voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, op voorwaarde dat we echter, als we materiële wijzigingen aanbrengen, u per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven) op de hoogte brengen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd effectief.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/12/2020.

1 Geen medisch advies

Je erkent en stemt ermee in dat Specialized Vitamins geen enkele vorm van medische zorg, medisch advies, diagnose of behandeling biedt en dat Specialized Vitamins de noodzaak om medische hulp in te roepen niet evalueert via de Website en de Diensten. De website, de services en de inhoud zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. van medicatie of andere behandelingen. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener voordat u medicatie of voedingssupplementen inneemt en bij eventuele vragen over een medische aandoening. Het vertrouwen op de Website, de Diensten en de Inhoud is uitsluitend op eigen risico. Informatie en verklaringen met betrekking tot voedingssupplementen zijn niet geëvalueerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

2 Gebruik van persoonlijke informatie

Het gebruik van de Diensten kan de overdracht van bepaalde persoonlijke gegevens aan ons inhouden. Ons beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van dergelijke persoonlijke informatie wordt beheerst door ons privacybeleid (te vinden op specializedvitamins.nl/privacy-policy), dat hierbij volledig door verwijzing is opgenomen.

3 Productbeschrijving en verzendingen

3.1. Productbeschrijvingen

Onze website bevat beschrijvingen van voedingssupplementen en vitamines. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn met de beschrijvingen van de supplementen en / of vitamines die aan de Consument beschikbaar worden gesteld via de Diensten (gezamenlijk de ‘Producten’). We kunnen echter niet garanderen dat de productbeschrijvingen en alle andere inhoud accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutvrij zijn. Als een door ons aangeboden Product niet is zoals beschreven, kunt u het in ongebruikte staat te retourneren. We behouden ons het recht voor om op elk moment de verkoop van een product met of zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten en we zullen geen enkele verplichting aangaan als gevolg van een dergelijke wijziging.

3.2. Verzending

Onze pakketten worden verzonden via PostNL en pakketten worden geleverd tussen 2-7 werkdagen na bestelling. In geval van vertragingen bij de verzending kunt u contact opnemen via de website Specializedvitamins.nl.

4 Verplichtingen van de consument

4.1 Wachtwoord

Alle informatie die je op enig moment aan Specialized Vitamins opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Specialized Vitamins is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord nimmer aansprakelijk en je vrijwaart Specialized Vitamins tegen eventuele aanspraken van derden.

4.2. Gebruiksaanwijzingen

Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Specialized Vitamins nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart Specialized Vitamins tegen eventuele aanspraken van derden.

5 Minderjarigen

Specialized Vitamins verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

6 Informatie over jouw wettelijke herroepingsrecht

6.1. Herroepen

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste supplementen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als je

Van je herroepingsrecht gebruik maakt dient het product in complete en ongeopende staat voldoende gefrankeerd geretourneerd te worden.

7 Contractduur; opzegging

7.1. Opzeggen

Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via de klantenservice, je online account, per e-email.

8 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico; pauzering c.q. onderbreking van bezorging

Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná betaling van honderd (100) % van het totaalbedrag van de bestelling bij de consument te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

8.1. Bezorging

Wij bezorgen overal in Nederland.

8.2. Adres

Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 5 dagen voor je bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59.

8.3. Mogelijkheid tot bezorging

Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.

8.4. Bezorging van producten

Als de bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Specialized Vitamins is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

8.5. Eigendomsvoorbehoud

Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

8.6. Pauzeren

Je kunt op elk moment de producten van Specialized Vitamins laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren dien je minimaal 5 dagen vóór de leverdatum door te geven via jouw account.

9 Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Specialized Vitamins

9.1. Prijzen

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

9.2. Opeisbaarheid

De vorderingen van Specialized Vitamins zijn per direct opeisbaar.

9.3. Betaling

Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

9.4. Betaling

Specialized Vitamins  is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste 14 dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@specializedvitamins.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website, Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

9.5. Opschortingsrecht Specialized Vitamins

Specialized Vitamins is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van Voedingssupplementen, op te schorten indien en zolang jij als consument niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

10 Aansprakelijkheid van Specialized Vitamins

 10.1. Aansprakelijkheid

Specialized Vitamins is slechts aansprakelijk voor door de consument geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Specialized Vitamins, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Specialized Vitamins, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Specialized Vitamins verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

10.2. Indirecte schade

Aansprakelijkheid van Specialized Vitamins voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

10.3. Vrijwaringen

Specialized Vitamins is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Specialized Vitamins  tegen eventuele aanspraken van derden. Specialized Vitamins is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Specialized Vitamins gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Specialized Vitamins tegen eventuele aanspraken van derden.

10.4. Bezorging

Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Specialized Vitamins is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Specialized Vitamins aansprakelijk voor door de consument hierdoor mogelijk geleden schade.

10.5. Overmacht

Specialized Vitamins is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Specialized Vitamins of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Specialized Vitamins gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

11 Wijze van betaling; automatische incasso

11.1. Wijze van betaling

Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debit-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.

11.2. Betaalmethode

Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren oa. iDeal, SEPA, Visa, MasterCard en American Express.

11.3. iDeal

Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste bestelling direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Mollie (handelend voor Specialized Vitamins.) om doorlopende SEPA-incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het bedrag van je rekening af te schrijven.

11.4. Creditcard

Wanneer je in het bestelproces voor betaling via creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je creditcard.

11.5. Verantwoordelijkheid

Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op het moment van de betaling.

11.6. SEPA-incasso

Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §12.3. of een betaling via creditcard als bedoeld onder §12.4. kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen vier (4) weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

11.7. Betalingsopdracht

Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Specialized Vitamins nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

11.8. Vorderen betaling

Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

12 Verdachte fraude-accounts

12.1. Onderzoek

Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.

12.2. Frauduleuze activiteiten

Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

13 Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen Specialized Vitamins en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.1 Geschillen

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Specialized Vitamins en jou als consument voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

13.2 Ongeldige bepalingen

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

14 Klachtenbeleid

14.1. Klachten

Als u een klacht heeft over een product of de service van Specialized Vitamins neem dan contact met ons op per e-mail via info@specializedvitamins.nl. Specialized Vitamins zal altijd proberen een oplossing te vinden. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? De klacht kan worden ingediend via een online klachtenformulier op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

14.2. Uitvoering van de overeenkomst

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (eventueel vergezeld van beeldmateriaal) worden ingediend bij Specialized Vitamins

15. Overmacht

Specialized Vitamins aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of defecten als gevolg van overmacht.

 

Menu